[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔] [ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ] [ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง]
[หลักเกณฑ์การทับศัพท์] [หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2] [หลักเกณฑ์การเว้นวรรค] [การเขียนคำย่อ] [หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ]
 

 
ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ ความหมาย มนุษย์ - สังคม วิทย์ - เทคโน วิทย์ - สุขภาพ ทับศัพท์
51 Commitment ข้อผูกมัด, พันธกรณี
52 Comparative Anatomy กายวิภาคเปรียบเทียบ
53 Comparison การเปรียบเทียบ
54 Composition องค์ประกอบ
55 Compounds สารประกอบ
56 Construction การสร้าง
57 Control การควบคุม
58 Control การควบคุม
59 Conversion การเปลี่ยน
60 Cyclooxygenase-2 ไซโคลออกซิจีเนส 2
61 Cytotoxic เป็นพิษต่อเซลล์
62 dairy cattle farm ฟาร์มโคนม
63 Degradation การเสื่อม, การทำให้แตกสลาย, การสลาย
64 Deposition การตกสะสม, การพอกพูน
65 Detection การตรวจวัด, การตรวจหา, การตรวจสอบ
66 Detector เครื่องตรวจหา, ตัวตรวจหา
67 Determination การพิจารณากำหนด
68 Determination Of The Degree การวัดระดับ
69 Development การพัฒนา, การเจริญ
70 Diagnosis การวินิจฉัย, การตรวจสอบ
71 Diffusion การแพร่
72 Dispersion การ(แพร่)กระจาย
73 Dissolution การละลาย
74 Distribution การแจกแจง, การแพร่กระจาย, การกระจาย
75 Diversity ความหลากหลาย ความหลากหลาย ความหลากหลาย ความหลากหลาย -
76 Diversity ความหลากหลาย
77 Ecological ทางนิเวศวิทยา
78 Ecology นิเวศวิทยา
79 Edible Films ฟิล์มบริโภคได้
80 Emerge อุบัติ, ปรากฏ, ออกมา อุบัติ, ปรากฏ, ออกมา
81 Engagement ความยึดมั่นผูกพัน ความผูกพันในงาน (ตามแนวคิดทางการบริหารการพยาบาล)
82 Enhanced Production การเพิ่มผลผลิต
83 Epoxidation เอพอกซิเดชัน
84 Estrogen ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนเอสโตรเจน
85 ethyl-rosmarinate เอทิลโรสแมริเนท
86 Evaluation การประเมินผล
87 Existence การมีอยู่
88 Experimental Animal สัตว์ทดลอง สัตว์ทดลอง
89 Expression การแสดงออก
90 Extending การยืดอายุ
91 External จากภายนอก จากภายนอก
92 Extraction การสกัด
93 Extractive Components องค์ประกอบของสารสกัด
94 Factors Affecting ปัจจัยที่มีผลต่อ
95 Feature Extraction การสกัดลักษณะ
96 Fly Ash เป็นศัพท์ทางเทคนิค (คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้ง) Fly Ash
97 Freezing Process กระบวนการแช่เยือกแข็ง
98 Gamma รังสีแกมมา - แกมมา แกมมา แกมมา
99 Ganglion ปมประสาท (ราชบัณฑิต) ปมประสาท (ราชบัณฑิต)
100 Generalization การวางนัยทั่วไป
Total 252 Record : 6 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
             
© 2014 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200