[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔] [ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ] [ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง]
[หลักเกณฑ์การทับศัพท์] [หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2] [หลักเกณฑ์การเว้นวรรค] [การเขียนคำย่อ] [หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ]
 

 
ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ ความหมาย มนุษย์ - สังคม วิทย์ - เทคโน วิทย์ - สุขภาพ ทับศัพท์
101 Generalized นัยทั่วไป
102 Genesis กำเนิด, การทำให้เกิด (ราชบัณฑิต, แพทยศาสตร์) กำเนิด, การทำให้เกิด (ราชบัณฑิต, แพทยศาสตร์)
103 Genetic Diversity ความหลากหลายทางพันธุกรรม
104 Genetic Markers เครื่องหมายทางพันธุกรรม
105 Genetic Relationship Evaluation การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
106 Geographical Distribution การกระจายทางภูมิศาสตร์
107 Good Agricultural Practices หลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม
108 Habitat Selection Pattern รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัย
109 Hemodynamics โลหิตพลศาสตร์, ระบบไหลเวียนโลหิต โลหิตพลศาสตร์, ระบบไหลเวียนโลหิต
110 Hydrodynamics อุทกพลศาสตร์
111 Hydrolysis การย่อยสลายด้วยน้ำ
112 Identification การระบุ, การจำแนก, การพิสูจน์เอกลักษณ์
113 Imitation การเลียนแบบ
114 Immobilization การตรึง
115 Improvement การปรับปรุง
116 Incarceration การกักขัง การกักขัง
117 Indicator ตัวชี้บอก, สิ่งชี้บอก, อินดิเคเตอร์ ตัวชี้วัด, ตัวบ่งชี้
118 Induction การเหนี่ยวนำ
119 Induction เหนี่ยวนำ (ราชบัณฑิต) เหนี่ยวนำ (ราชบัณฑิต)
120 Influence อิทธิพล
121 Influence อิทธิพล อิทธิพล
122 Instruction การสอน หรือ การเรียนการสอน
123 Instrumental Insemination การผสมเทียม
124 Integrated เบ็ดเสร็จ
125 Intermediates สารมัธยันตร์
126 Investigation การตรวจสอบ
127 Isolation การแยก การคัดแยก
128 Karyotypes คาริโอไทป์
129 Large Photovoltaic System ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ / โรงไฟฟ้าแบบแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
130 layer chicken farm ฟาร์มไก่ไข่
131 left hand (n.) มือซ้าย
132 left-handed (adj.) ถนัดซ้าย
133 lipid ลิพิด
134 Lipopolysaccharide ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์
135 Lithofacies Analysis การวิเคราะห์ลักษณะปรากฏ
136 liver parenchyma เนื้อตับ เนื้อตับ
137 lymphocyte (เม็ดเลือดขาว)ลิมโฟไซต์
138 Management การจัดการ
139 Matrix เมทริกซ์ เมทริกซ์
140 Mcgraw-Hill แมกกรอว์-ฮิลล์ แมกกรอว์-ฮิลล์
141 Mechanical Properties สมบัติเชิงกล
142 mechanism กลไก กลไก
143 Metabolic เมแทบอลิก
144 Metabolism กระบวนการสร้างและสลาย การเผาผลาญ เมแทบอลิซึม
145 Metformin เมทฟอร์มิน เมทฟอร์มิน
146 mitochondria ไมโตคอนเดรีย, เซลล์; ไมโตคอนเดรีย [การแพทย์] ไมโตคอนเดรีย [การแพทย์] ไมโตคอนเดรีย
147 model สัตว์แบบจำลอง สัตว์แบบจำลอง
148 Model แบบจำลอง ตัวแบบ
149 Modeling การจำลอง, การสร้างแบบจำลอง
150 Modification การดัดแปร
Total 252 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
             
© 2014 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200