[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔] [ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ] [ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง]
[หลักเกณฑ์การทับศัพท์] [หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2] [หลักเกณฑ์การเว้นวรรค] [การเขียนคำย่อ] [หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ]
 

 
ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ ความหมาย มนุษย์ - สังคม วิทย์ - เทคโน วิทย์ - สุขภาพ ทับศัพท์
151 modified ดัดแปร,แก้ไข (ศัพท์วิทยาศาสตร์) หรือใช้คำว่า ดัดแปลง ซึ่งมีการใช้ทางการแพทย์ ดัดแปร, ดัดแปลง
152 Molecule โมเลกุล
153 Morphological ทางสัณฐานวิทยา
154 Morphological Image Processing การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน/ การประมวลผลภาพเชิงโครงสร้าง
155 Morphology สัณฐานวิทยา
156 Mortality อัตราตาย อัตราตาย
157 Mutation การกลายพันธุ์
158 Network โครงข่าย (ราชบัณฑิตยสถาน) โครงข่าย
159 Numerical Modeling การจำลองเชิงตัวเลข
160 Operate ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, ก่อให้เกิดผล ปฏิบัติ ปฏิบัติ ผ่าตัด -
161 Operation การดำเนินการ, การปฏิบัติการ การดำเนินการ การปฏิบัติการ การผ่าตัด -
162 Optimal เหมาะที่สุด เหมาะที่สุด
163 Optimization การหาค่าเหมาะที่สุด, การหาภาวะที่เหมาะสม
164 Organizational Commitment ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร (ยึดใช้ตาม พย.ม. (ตามบันทึก *ศธ6393(7)/2293 ลงวันที่ 30 เม.ย.2558)
165 Orhiectomy การตัดอัณฑะ การตัดอัณฑะ
166 Output เอาต์พุต
167 Oxidation ออกซิเดชัน, การออกซิไดส์
168 Parametric ตัวแปร / ปัจจัย
169 Paraxysm กำเริบ
170 Passengers ผู้โดยสาร
171 Path Integral การอินทิเกรตตามวิถี
172 pathway วิถี วิถี
173 Performance สมรรถนะ สมรรถนะ
174 Permeation การซึมผ่าน
175 Pervaporation เพอร์แวพอเรชัน เพอร์แวพอเรชัน
176 Phase วัฏภาค, เฟส เฟส
177 Polymorphism ภาวะพหุสัณฐาน โพลิมอร์ฟิซึม
178 Polysaccharide พอลิแซ็กคาไรด์ พอลิแซ็กคาไรด์
179 Postpartum Functional Status ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอด ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอด
180 Preparation การเตรียม
181 Prevention การป้องกัน
182 Primiparous Pregnant Women สตรีตั้งครรภ์แรก
183 privy council คณะองคมนตรี
184 Privy Councillor องคมนตรี
185 Process กระบวนการ, กรรมวิธี
186 Processing การแปรรูป (อาหาร)
187 Product Development การพัฒนาผลิตภัณฑ์
188 Production การผลิต
189 Productivity ผลิตภาพ, อัตราผลผลิต
190 Propagation การแผ่, การแพร่ขยาย
191 Protective Effects ผลเชิงปกป้อง
192 Protein Removal การแยกโปรตีน
193 Proteo โปรตีโอ
194 Proteomic โปรติโอม
195 Purification การทำให้บริสุทธิ์
196 Purple Rice ข้าวก่ำ
197 Quality Control การควบคุมคุณภาพ
198 Quantitative Analysis การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
199 Quaternary จตุรภาค, ควอเทอร์นารี ควอเทอร์นารี
200 Refractory Vector ที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ที่ไม่เป็นพาหะนำโรค
Total 252 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>
             
© 2014 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200