[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔] [ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ] [ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง]
[หลักเกณฑ์การทับศัพท์] [หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2] [หลักเกณฑ์การเว้นวรรค] [การเขียนคำย่อ] [หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ]
 

 
ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ ความหมาย มนุษย์ - สังคม วิทย์ - เทคโน วิทย์ - สุขภาพ ทับศัพท์
201 Regeneration การเจริญทดแทน,การทำให้คืนสภาพ,การฟื้นฟูสภาพ
202 Regulation การบังคับ
203 Reinforcement การเสริมแรง
204 Relapse การย้อนกลับ
205 Restoration Ecology นิเวศวิทยาการฟื้นฟู
206 Retinopathy โรคจอตา โรคจอตา
207 Rheological Property สมบัติทางการไหล
208 Rohingyar โรฮีนจา (ราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/05/Rohingya.pdf)
209 San Pa Tawng (อ้างอิงเวปไซด์กรมการข้าว) สันป่าตอง (สายพันธุ์ข้าว) San Pa Tawng
210 Screening การทดสอบคัดเบื้องแรก,การคัดกรอง
211 sedentary ที่นั่งนอนมาก (ศัพท์แพทยศาสตร์) ที่นั่งนอนมาก
212 Selection การคัดเลือก
213 Self-Efficacy การรับรู้ประสิทธิผลแห่งตน ศัพท์เฉพาะของกลุ่มสุขภาพ
214 semigroups กึ่งกรุป [คณิตศาสตร์ กึ่งกรุป [คณิตศาสตร์
215 Silanized ไซเลนไนซ์
216 Simulation การจำลอง
217 Software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
218 Sorption การดูดซับ การดูดซับ
219 Species Diversity ความหลากหลายของชนิด
220 State สถานะ
221 Structural Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง
222 Subchronic กึ่งเรื้อรัง กึ่งเรื้อรัง
223 Substitution การแทนที่
224 Supplementation การเสริม
225 Suppression การกด
226 Surface Modification การดัดแปรพื้นผิว
227 susceptibility เป็นคำเฉพาะที่ใช้ ด้านปรสิตและแมลงพาหะ
228 swine farm ฟาร์มสุกร
229 Synthesis การสังเคราะห์
230 System Dynamics *ชื่อเฉพาะในการเขียน เป็นศัพท์เฉพาะทางสาขาวิชา
231 Targeting มุ่งเป้า, เล็ง มุ่งเป้า, เล็ง
232 Taxonomy อนุกรมวิธาน
233 Template แผ่นแบบ, แม่แบบ, เทมเพล็ต
234 test การทดสอบ การทดสอบ
235 The Republic of the Union of Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า, เมียนมา, พม่า (ราชบัณฑิตสภาน) http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/05/Rohingya.pdf
236 Thermostability เสถียรภาพต่อความร้อน
237 Thoracic ทรวงอก ทรวงอก
238 Transformation การแปลง
239 Transport การขนส่ง
240 Trigger การชักนำ
241 Uptake การนำเข้า
242 Utilization การใช้
243 vascular endothelial cells เซลล์บุผนังหลอดเลือด เซลล์บุผนังหลอดเลือด
244 Vasorelaxation ภาวะหลอดเลือดคลาย ภาวะหลอดเลือดคลาย
245 Vertigo อาการรู้สึกหมุน (ราชบัณฑิต แพทย์)
246 Vildagliptin วิลดากลิพทิน วิลดากลิพทิน
247 Visualization การสร้างภาพนามธรรม
248 Weed Growth Inhibitor สารยับยั้งการเติบโตของวัชพืช
249 Youths เยาวชน
250 Zeolite-geopolymer ซีโอไลต์-จีโอพอลิเมอร์
Total 252 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>
             
© 2014 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200