TH EN
 
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
 

รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 เมษายน 2564
(รอบที่ 2)

คณะ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   หลักสูตร ปกติ

ระดับ ปริญญาโท สาขา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบ/แผน แบบ 3 ภาค พิเศษ
จำนวนรับ 30  คน จำนวนตามแผน (ที่ระบุไว้ในหลักสูตร)  20  คน ต่อ ปีการศึกษา
แบ่งเป็นวิชาเอก -
เงื่อนไขการรับสมัคร
-
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.
คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เอกสารสำหรับการสมัคร
  1.
รูปถ่ายทางการหน้าตรง (*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500K **ชุดสุภาพไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  2.
สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) (ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  3.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *สำหรับนักศึกษาไทย
  4.
สำเนาทะเบียนบ้าน *สำหรับนักศึกษาไทย
  5
สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) *สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  6.
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)(ถ้ามี)
  หมายเหตุ: เอกสารข้อ 2- 6 ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร *(สแกนเอกสารประกอบการสมัครจากต้นฉบับจริงเท่านั้น)* ด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารและต้องเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
เอกสารเฉพาะสาขาวิชา
  เอกสารสำคัญ
1.
บทคัดย่อ 300 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย (ภาษาไทย) 
  เอกสาร (ถ้ามี)
1.
หนังสือรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง (Letter of Recommendation from the chief executive or Head of department) 
2.
หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ (Letter of Recommendation from former advisor or supervisor of bachelor degree) 
หมายเหตุ: เอกสารเฉพาะสาขาวิชา ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารและต้องเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ
การสอบข้อเขียน
-
การสอบปฏิบัติ
-
การสอบสัมภาษณ์
- ทุกคน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    27 เมษายน 2564   เวลา  15:00 น.
07 พฤษภาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หรือ ห้อง 512 ชั้น 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โทรศัพท์   053942649 โทรสาร   053941803
E-mail   apiradee.r@cmu.ac.th
Website
Website  -
ค่าธรรมเนียม
สำหรับนักศึกษาไทย           160,000  บาท ต่อ หลักสูตร
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ      200,000  บาท ต่อ หลักสูตร
โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา
สำหรับนักศึกษาไทย           40,000  บาท ต่อ ภาคการศึกษา
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ      50,000  บาท ต่อ ภาคการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร  21359032
พิมพ์รายละเอียด
 


The Graduate School, Chiang Mai University,
239 Huai Kaeo Road, Chiang Mai 50200.
THAILAND